Voor alle HEVO reizen

Van toepassing vanaf maart 2020

Algemene reisvoorwaarden Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Definities :

Reizen :

 • · Onder reizen wordt verstaan :
 • - Dagtochten en meerdaagse reizen
 • · Onder bijzondere dagtochten/evenementen wordt verstaan :
 • - Dagtochten waarvoor entreetickets worden ingekocht door de reisorganisatie

 

 1. Jaarlijks boekt resp. programmeert de reiscommissie van HEVO voor haar leden groepsreizen en dagtochten op grond van offertes van reisorganisaties. HEVO is daarin faciliterend. HEVO is derhalve zelf géén reisorganisatie!!
 1. Het programma en de algemene voorwaarden van de vervoerder/reisorganisatie zijn van toepassing voor de HEVO reizen.
 1. Deelnemers aan een van de voor HEVO georganiseerde reizen dienen lid te zijn van de vereniging.
 1. Bij vrije plaatsen kunnen vrienden/bekenden (niet–leden) deelnemen aan een dagtocht tegen een meerprijs van € 5,00. Ook bij meerdaagse reizen geldt een opslag voor niet-leden.
 1. Bij elke reis dient u een geldig identiteitsbewijs bij u te hebben.
 1. Aanmelding voor een voor HEVO georganiseerde reis geschiedt telefonisch en/of per mail. De wijze van inschrijving wordt middels de HEVO-reisfolder, HEVO-Magazine, de HEVO-nieuwsbrief en op de HEVO-website bekend gemaakt. Als datum van inschrijving geldt de dag waarop de betaling van de reissom is ontvangen. De reiscommissie beschikt over een lijst van deelnemers aan de reis met hun telefoonnummers. Deze wordt ook verstrekt aan de chauffeur van de reisorganisatie bij meerdaagse reizen.
 1. Als het aantal inschrijvingen na de sluitingsdatum de beschikbaarheid overtreft, dan zal allereerst worden onderzocht of het aantal beschikbare plaatsen kan worden uitgebreid zodat toch iedereen kan deelnemen. Lukt dit niet dan wordt de volgorde van inschrijving gehanteerd.
 1. Betaling moet geschieden door overmaking van de reissom op de bankrekening van de reiscommissie. Contant geld wordt niet geaccepteerd. Bij meerdaagse reizen worden de reiskosten geïncasseerd door de reisorganisatie.
 1. Het verschuldigde bedrag voor een dagtocht moet overgemaakt worden naar rekeningnummer: NL12 RABO 0184 5555 31 ten name van de reiscommissie HEVO onder vermelding van: de dagtocht + telefoonnummer/gsm. Betaling van de dagtocht dient binnen 5 dagen na aanmelding voor de dagtocht te geschieden. Bij meerdaagse reizen dient direct aan de reisorganisatie te worden betaald.
 1. De deelnemer is verplicht om gedurende de reis de aanwijzingen van de chauffeur/reisleider, dan wel de begeleiding door HEVO op te volgen, wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om de goede nakoming van de reis te kunnen waarborgen.
 1. Met in acht name van de verantwoordelijkheid van de reis door de reisorganisatie, wordt de reis mede begeleid door leden van de reiscommissie van HEVO. Voor hun begeleiding vóór en tijdens de reis bestaat een compensatieregeling binnen HEVO. De kosten hiervan vormen onderdeel van de totale kostprijs van de reis.
 1. De begeleiders van de reiscommissie hebben als taak:
 • - Het verstrekken van informatie aan de deelnemers
 • - Het inschrijven van deelnemers en het bepalen van de volgorde van deelname
 • - Het communiceren met de reisorganisatie
 • - Het afchecken van de ingeschreven deelnemers bij aanvang van de reis en afstemmen/beoordelen van zitplaatsen in de bus
 • - Het zorgdragen voor een zodanig verloop van de reis dat deze zo goed mogelijk voldoet aan de verwachtingen van de deelnemers
 • - Het helpen van hulpbehoevende deelnemers mits de hulp beperkt blijft tot incidentele momenten. Deelnemers die tijdens de reis permanente hulp behoeven dienen zelf voor begeleiding zorg te dragen. Deze begeleider wordt als een gewone deelnemer beschouwd en betaalt dus dezelfde reiskosten.
 1. Als een goede uitvoering van een reis in sterke mate wordt bemoeilijkt doordat tijdens een reis blijkt dat een deelnemer:
 • - fysieke of psychische gebreken vertoont;
 • - zich aan wangedrag schuldig maakt;
 • - op overige wijze hinder of overlast veroorzaakt,

kan de deelnemer van verdere deelneming aan de betreffende reis worden uitgesloten, overeenkomstig de algemene voorwaarden van de reisorganisatie.

 1. Mocht de deelnemer tijdens de reis in moeilijkheden komen, dan draagt de reisbegeleider van HEVO zorg voor de meest noodzakelijke hulp en assistentie, met in acht name van de verantwoordelijkheid van de reisorganisatie. Alle uit het voorgaande voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, die dat mogelijk kan verhalen op de door hem/haar afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.
 1. Deelnemers aan de reis zijn zelf verantwoordelijk in geval van het verloren gaan van of schade aan persoonlijke bezittingen of lichamelijk letsel. Bij meerdaagse reizen zijn de deelnemers verantwoordelijk voor hun eigen reis- en annuleringsverzekering.
 1. Wanneer HEVO in de nakoming van haar verplichtingen is tekortgeschoten dan wel sprake is van opzet dan wel grove nalatigheid, is HEVO voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk. Of er sprake is van aansprakelijkheid wordt uitsluitend bepaald naar Nederlands Burgerlijk recht. De aansprakelijkheid van HEVO zal nooit méér kunnen bedragen dan éénmaal de reissom per persoon.
 1. HEVO is niet aansprakelijk voor schades:
  -  die krachtens het van toepassing zijnde geschreven of ongeschreven Nederlands of internationaal recht zijn uitgesloten;
  -  als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van bagage en/of reisdocumenten;
  -  door fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen zoals touroperators, hotels, restaurants e.d.;
  -  waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen bij meerdaagse reizen dekking biedt. Deelnemers worden geacht hiervoor een reis- en annuleringsverzekering te hebben afgesloten.
 1. In geval van annulering door de deelnemer van deelname aan een dagtocht vóór 24 uur voorafgaande aan het vertrek van de dagtocht vindt restitutie plaats onder aftrek van € 10,00. Bij annulering binnen 24 uur voor het vertrek vindt géén restitutie plaats. In geval van annulering door HEVO dan wel de reisorganisatie is de deelnemer niets verschuldigd en zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.
 1. In geval van bijzondere dagtochten/evenementen waarvoor entreetickets worden ingekocht door de reisorganisatie is annulering niet meer mogelijk vanaf de datum waarop de optie voor inkoop entreebewijzen door de vervoerder/reisorganisator wordt gelicht. Dat is doorgaans de door HEVO in haar aankondiging van de ris genoemde datum tot wanneer inschrijving mogelijk is. Vanaf die datum vindt overeenkomstig de afspraak met de vervoerder/reisorganisator géén restitutie van de kosten plaats. Bij annulering voor deze datum geldt artikel 17.
 1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reis moeten terstond, op de plaats van bestemming of de plaats waar de klacht ontstond, worden kenbaar gemaakt aan de reisbegeleiding, dan wel de chauffeur/reisleider.
 1. Door een reis te boeken verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde reisvoorwaarden van HEVO

 

Voor alle HEVO reizen