Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

donderdag 25 april, 14.00 uur in De Ontmoeting

Alle leden zijn van harte welkom op deze vergadering op donderdag 25 april, aanvang 14.00 uur, in De Ontmoeting. In HEVO Magazine, dat op 26 maart is verschenen, heeft u op pagina 4 de oproep en agenda aangetroffen voor de Algemene Ledenvergadering. Bij deze agenda horen enkele bijlagen die via deze nieuwsbrief en de website onder uw aandacht worden gebracht: •
Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering op 9 november 2023 •
Het Jaarverslag 2023, bestaande uit Bestuur verslag en Jaarrekening 2023
Deze stukken zijn met de agenda in één bestand samengevoegd: HEVO ALV_2024_TOTAAL_A4_definitief.pdf. U treft dit bestand hierbij aan als bijlage en het staat op de website onder Belangrijke Documenten. Vanaf 2 april zal een boekje met deze stukken verkrijgbaar zijn in De Ontmoeting.
Bij het agendapunt ‘5. Verkiezing van bestuursleden’ staat vermeld dat Tonny van Raaij aftredend is en zich niet meer verkiesbaar stelt.
Ook Ton van de Liefvoort en Hans van de Griendt zijn volgens rooster aftredend. Zij stellen zich beiden weer verkiesbaar voor een nieuwe periode.

Namens het bestuur, Wim van Kessel, secretaris
De agenda is als volgt:
1. Opening •Vaststelling van de agenda; mededelingen
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2023
3. Jaarverslag 2023
     3.1 Bestuur verslag: verslag inclusief bijlagen
     3.2 Jaarrekening: balans, exploitatierekening, toelichtingen; bestemming van het resultaat
     3.3 Decharge van het bestuur
4. Benoeming kascontrolecommissie voor 2024: voorstel volgt
5. Verkiezing van bestuursleden •Aftredend is Tonny van Raaij – van Woensel; zij stelt zich niet herkiesbaar •Verkiezing: voorstel ter vergadering
6. Overige voorstellen van het bestuur.
7. Rondvraag