kascontrolecommissie

De statutair verplichte kascommissie controleert de jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin die stukken worden vastgesteld. De commissie legt in een verslag haar bevindingen vast. De leden van de kascommissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering uit de leden van HEVO. De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie 2017-2018 bestaat uit: Sjef Peters, Joke Pos en Pieter Vissers.

(feb 2018)