Agenda algemene ledenvergadering seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Agenda algemene ledenvergadering seniorenvereniging HEVO Rosmalen op dinsdag 24 april 2018; aanvang 14.00 uur in De Ontmoeting (Tulpstraat 2-4)

(wij ontvangen u graag vanaf 13.30 uur met koffie en thee)
1.   Opening.

2.   Vaststelling van verslag van de jaarvergadering op 2 mei 2017 (Klik hier voor het boekje met de vergaderstukken)

3.   Ingekomen stukken en mededelingen.

4.   Vaststelling HEVO jaarverslag 2017

5.   Financiën

5.1 Jaarcijfers 2017 en financieel verslag

5.2 Verslag kascommissie en verlenen decharge aan bestuur

5.3 Vaststelling begroting 2018 en vaststellen contributie 2019

5.4 Benoeming kascommissie

6.   Vaststelling werkplan 2018

7.   Wijziging van de statuten

8.   Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Janny Heuveling-Bronk en Ellie de Vaan. Janny stelt zich niet herkiesbaar. Dat betekent dat we in deze vergadering van haar afscheid nemen als bestuurslid. Ellie wil wel herbenoemd worden.
Het bestuur stelt voor Tonny van Raaij- Van Woensel te benoemen voor de vervulling van de vacature van Janny Heuveling-Bronk

9. Rondvraag