Herhaling van de lezing door de notaris

Op vrijdag 18 mei jl. heeft de notaris een lezing gehouden met als titel: Wie geeft u het vertrouwen? Het onderwerp van de lezingen was onder andere levenstestamenten, volmachten, erfrecht, testamenten en wettelijke beschermingsmaatregelen.

De zaal was bomvol en helaas moesten een aantal belangstellenden worden teleurgesteld. Zij konden er echt niet meer bij en moesten onverrichter zake weer naar huis. Voor de mensen in de zaal was het een zeer informatieve bijeenkomst en er werden veel vragen gesteld.

In overleg met de notaris, mevrouw Y. Cox-Vleeshouwers, is daarom besloten om dezelfde lezing op 19 oktober te herhalen. Van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting.

Commissie Belangenbehartiging, Paul Scholten.

HEVO KORTINGSLIJST MEI 2018-2019

De nieuwe kortingslijst voor de periode mei 2018 - mei 2019 is uit. U kunt van interessante kortingen bij 60 (!) deelnemers gebruik maken, mits u natuurlijk over een geldige HEVO-ledenpas beschikt.

Zie voor meer informatie en de actuele lijst onder “voordeelpas” op deze site of klik hier.

Reizen voor minder mobiele HEVO-leden

De reiscommissie van HEVO heeft meerdere malen het verzoek gekregen om ook dagtochten of meerdaagse reizen voor minder mobiele HEVO-leden te organiseren. Dat geldt voor leden die minder goed kunnen lopen, dan wel gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel. De reiscommissie heeft gemeend deze reizen niet zelf te moeten organiseren maar gebruik te maken van BrabantZorg Reizen. Deze afdeling van de zorgorganisatie BrabantZorg is onder meer gespecialiseerd in reizen voor minder mobiele personen. Afgesproken is dat de reiscommissie van HEVO jaarlijks zal afstemmen met BrabantZorg reizen. U hoeft overigens géén gebruik te maken van de zorg van BrabantZorg om toch deel te kunnen nemen aan de reizen van BrabantZorg.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jan Jansen, lid reiscommissie ( 073-5214991 of j.th.jansen@home.nl )

 

BrabantZorg Reizen is gespecialiseerd in begeleide reizen voor mobiele, zelfstandige senioren én zorgreizen voor senioren. Bij de samenstelling van de reizen en dagtochten wordt speciaal rekening gehouden met senioren, bijvoorbeeld ten aanzien van de toegankelijkheid met rollators en rolstoelen. De reisgezelschappen gaan onder leiding van een reisleider en (zorg)begeleiders in een aangepast tempo op stap. De eventuele zorg tijdens de reizen en dagtochten is in handen van zorgprofessionals van BrabantZorg.

 

BrabantZorg Reizen biedt u een uitgebreid reisprogramma 2018, waarin we per bus, vliegtuig of boot gaan genieten van geweldige bestemmingen in binnen- en buitenland. Het programma is zeer gevarieerd van opzet. Heeft u belangstelling voor cultuur, muziek, natuur of zon/zee/strand? Het is allemaal terug te vinden in de vakantiebrochure 2018 van BrabantZorg Reizen.

Kunt u niet zelfstandig op vakantie of heeft u niemand om mee op reis te gaan, dan is aansluiten bij een reisgezelschap van BrabantZorg Reizen voor u de oplossing!

 

Mocht u vragen hebben of wilt u de vakantiebrochure BrabantZorg Reizen 2018 aanvragen, dan kunt u contact opnemen met BrabantZorg Reizen

via het e-mailadres: brabantzorg.reizen@brabantzorg.eu

of telefonisch: 0412 – 62 26 78.

 

 

 

 

Dagtocht Dordrecht 2 mei 2018

Vanuit onze opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar Drimmelen waar we inschepen voor een boottocht naar Dordrecht. We worden daar hartelijk ontvangen met een kop koffie/thee met een heerlijk stuk appelgebak en rond het middaguur gebruiken we ook de lunch aan boord. Om 13.00 uur meren we aan in Dordrecht waar de gidsen ons opwachten voor een rondleiding door de stad.

Later in de middag varen we weer terug naar Drimmelen om van daaruit naar een restaurant gaan waar we het diner gebruiken. Dan is het al weer tijd tijd om terug gebracht te worden naar onze opstapplaats.

De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 72,50 voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,00.

De bus vertrekt om 8.15 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.45 uur weer terug in Rosmalen te zijn.

Aanmelden voor deze reis Diny Voets tel. 073-5030900 of 06–10843040 mailen kan ook naar; dini.voets@ziggo.nl

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer;

NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; Dordrecht + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, vermindert met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening.

Let op: Uw aanmelding is pas geldig nadat u betaald heeft.

Kupers Touringcars organiseert deze reis voor HEVO.

Agenda algemene ledenvergadering seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Agenda algemene ledenvergadering seniorenvereniging HEVO Rosmalen op dinsdag 24 april 2018; aanvang 14.00 uur in De Ontmoeting (Tulpstraat 2-4)

(wij ontvangen u graag vanaf 13.30 uur met koffie en thee)
1.   Opening.

2.   Vaststelling van verslag van de jaarvergadering op 2 mei 2017 (Klik hier voor het boekje met de vergaderstukken)

3.   Ingekomen stukken en mededelingen.

4.   Vaststelling HEVO jaarverslag 2017

5.   Financiën

5.1 Jaarcijfers 2017 en financieel verslag

5.2 Verslag kascommissie en verlenen decharge aan bestuur

5.3 Vaststelling begroting 2018 en vaststellen contributie 2019

5.4 Benoeming kascommissie

6.   Vaststelling werkplan 2018

7.   Wijziging van de statuten

8.   Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Janny Heuveling-Bronk en Ellie de Vaan. Janny stelt zich niet herkiesbaar. Dat betekent dat we in deze vergadering van haar afscheid nemen als bestuurslid. Ellie wil wel herbenoemd worden.
Het bestuur stelt voor Tonny van Raaij- Van Woensel te benoemen voor de vervulling van de vacature van Janny Heuveling-Bronk

9. Rondvraag

Presentatie Klimaatverandering

 

Op vrijdag 19 april 2018 wordt in samenwerking met Sterrenwacht Halley door Willem Schot een presentatie over klimaatverandering verzorgd in de grote zaal van De Ontmoeting. Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Tijdens de korte pauze is er gelegenheid iets te gebruiken aan de bar.

Wat kunt u verwachten?

Willem Schot heeft meerdere presentaties over dit onderwerp verzorgd. Daarbij behandelt hij eerst de huidige klimaatverandering, die door de mens veroorzaakt wordt. Hij belicht wat daarvoor de bewijzen en wat de gevolgen zijn.

Vervolgens komen de klimaatveranderingen in het verleden aan de orde, op geologische tijdschaal. Op wat langere termijn, meer dan 11.000 jaar geleden, blijken deze natuurlijke klimaatveranderingen veel groter en sneller zijn dan we thans meemaken. Hoe weten we dat: wat zijn aanwijzingen, bewijzen en oorzaken?

Thans zijn de klimaatschommelingen door de natuur kleiner dan de opwarming door het versterkt broeikaseffect. De interactie van natuurlijke schommelingen met onze huidige opwarming is echter wel van belang.

Tijdens de presentatie is gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

In De Ontmoeting zijn 50 plaatsen beschikbaar, dus als u ook zo geïnteresseerd bent in de klimaatverandering en de presentatie op donderdagmiddag 19 april van 14.00-16.00 uur wilt bijwonen, meldt u dit dan snel aan bij mevrouw Joke Pos, telefoon: 073 - 5221436 of e-mail: joke.posvaniersel@gmail.com

De entree is op vertoon van uw HEVO-pasje voor leden gratis, voor niet-leden € 5,00.

 

mc

Optreden van Jan van Bommel

Zondagmiddag 8 april komt "De Brabantse Troubadour", Jan van Bommel  voor ons optreden.

Met Brabantse liedjes van oa. Ad de Laat en Gerard van Maasakkers zal het zeker een gezellige middag worden.

Iedereen is van harte welkom en mag meezingen!

Plaats en tijd:  De Ontmoeting,vanaf 14.00u.

Meditatie lessen en Qigong

Bij HEVO starten binnenkort meditatie lessen. Tijdens de meditatie les zal in het begin gelet worden op o.a. zithouding en ademhaling. Daarna wordt per les bekeken welke vorm (geleide-, stilte- of bewegingsmeditatie) gewenst is.

De basishouding wordt aangeleerd op een stoel, echter, meditatiebankjes, -matjes en- kussens mogen worden meegenomen. Liggende meditatie kan een onderdeel vormen.

Let op, het lichaam koelt af tijdens het stilzitten. Een dekentje en schouderdoek is fijn om je lichaam warm te houden.

Door stil van binnen te worden kunnen allerlei vastzittende patronen liefdevol transformeren en worden losgelaten. Het doel van mediteren is de stilte tussen twee gedachtes langer te maken zodat je meer rust kan ervaren. Artsen bevestigen steeds vaker dat dagelijks mediteren een gezonde basis vormt voor lichaam en geest.

De starttijden zijn nu nog niet bekend, maar zij zullen in de vroege ochtend zijn.

Aanmelden: sms of telefonisch: 06 55 52 06 53 of via e-mail: marc29@ziggo.nl

Qigong-lessen

Op dit moment kunt u qigong-lessen volgen bij HEVO. Qigong is een van de mildste bewegingsvormen die sterk gerelateerd is aan meditatie. Qigong wordt beoefend met minimale fysieke inspanning, waarbij door herhaling van de bewegingen een flow ontstaat die bijdraagt aan de totale ontspanning. Qigong is mentaal en fysiek gericht op bewustwording van het gehele lichaam en wekt energie op. Je lichaam wordt warm en soepel als deze energie weer gaat stromen.

De lessen beginnen met een korte meditatie en sluiten ook weer af met een korte meditatie. De lessen zijn op dinsdag van 9.25-10.25 uur.

Aanmelden: sms of telefonisch: 06 55 52 06 53 of via e-mail: marc29@ziggo.nl

 

Reis naar Berlijn.

DE REISSOM VAN DE VOORJAARSREIS NAAR BERLIJN BEDRAAGT EURO 459,-- EN NIET EURO 489,--.

 

Oproep lid algemeen bestuur

Oproep lid algemeen bestuur

Op 1 mei ontstaat een vacature in het algemeen bestuur van HEVO. We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gelet op de samenstelling van het bestuur en de beoogde afspiegeling van de opbouw van onze vereniging in het bestuur, gaat onze voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw.

Het algemeen bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden (3 dames en 5 heren) en vergadert elf maal per jaar. Het algemeen bestuur stelt de begroting en jaarrekening, het jaarverslag, het meerjarige beleidsplan en jaarlijkse werkplan op. Onder het bestuur functioneren een aantal commissies. Elk bestuurslid is binnen het bestuur aanspreekbaar op het functioneren van een of meer commissies.

Wij zoeken een bestuurslid dat binnen het bestuur verantwoordelijk is voor het pr- en communicatiebeleid. Het gaat daarbij zowel om de interne communicatie met onze leden als ook om de profilering naar buiten. De uitvoering van het beleid krijgt vorm in samenwerking met de diverse redacties. Daarnaast draagt een bestuurslid medeverantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren van de vereniging in haar geheel.

Wat vragen wij:

enige bestuurlijke ervaring

communicatieve vaardigheden

verbindend vermogen

betrokkenheid bij HEVO

affiniteit met het beleidsterrein pr en communicatie

digitaal vaardig en toegerust

Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en te beschikken over enige vrije tijd daarvoor zijn onontbeerlijk. Het werk als lid van het algemeen bestuur vraagt ca. 4 uur per week.

Als u meer wilt weten over de functie kunt u contact opnemen met Carel van den Heuvel, voorzitter van de vereniging: tel. 073-5211919. Uw belangstelling, graag met enige informatie over uw achtergrond (een cv-tje), kunt u kenbaar maken per mail : info@hevorosmalen.nl. Alle personen die aangeven interesse te hebben worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Reageren voor 15 maart.

Nieuw Fietstochtenprogramma

HEVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers heeft het programma voor 2018 klaar.  Zie het overzicht hieronder. De data staan ook op de website-agenda.

We starten altijd om 09.30 uur bij De Ontmoeting. Deelname is gratis en ook niet-leden zijn welkom. We fietsen met een gemiddelde snelheid van 15 km per uur onder leiding van ‘n ervaren route-man. U fietst mee op eigen risico en consumpties op pauze-plaatsen zijn voor eigen rekening.

U weet het: BEWEGEN IS GOED VOOR U, vooral fietsen! Noteer meteen alle data en zorg er voor, dat zowel u als uw fiets bij elke start in goede conditie zijn. We hanteren bij onze tochten het principe : SAMEN UIT, SAMEN THUIS!

Overzicht:

DAG   DATUM       AFSTAND    ROUTEMAN           TELEFOON

woensdag  04 april     30 km      Henk Baarens                    5230163
woensdag  18 april     45 km       Paul Rambags                   5212065
woensdag  02 mei      30 km       Cees Franssen                   5217034
woensdag  16 mei      45 km      Henk Baarens                    5230163
woensdag  30 mei      30 km       Paul Rambags                   5212065
woensdag  13 juni      45 km       Nico van Rijswijk             5214696
woensdag  27 juni      30 km      Cees Franssen                   5217034
woensdag  04 juli       45 km       Leo Houdijk                      5214444
woensdag  11 juli       60 km      Leo Houdijk                      5214444
woensdag  18 juli       30 km      Nico van Rijswijk             5214696
woensdag  25 juli       45 km      Henk Baarens                    5230163
woensdag  01 aug      60 km      Leo Houdijk                      5214444
woensdag  08 aug      30 km       Paul Rambags                   5212065
woensdag  15 aug      45 km       Nico van Rijswijk             5214696
woensdag  22 aug      60 km       Leo Houdijk                      5214444
woensdag  29 aug      30 km       Henk Baarens                    5230163
woensdag  12 sept      45 km      Nico van Rijswijk             5214696
woensdag  26 sept      30 km       Paul Rambags                   5212065

Lezing over Vitaal Ouder worden.

Tweede KennisMakers bijeenkomst: Vitaal ouder worden

Gelukkige, vitale, oudere mensen zijn uitgerust en beschikken over voldoende energie om te doen wat ze leuk vinden. Maar hoe doe je dat en hoe zorg je ervoor dat je energiek en veerkrachtig blijft?

Veronique Kilian vertelt er op donderdag 22 februari 2018 in De Ontmoeting alles over. Zij gaat met name in op de Chinese vitaliteitskunde, die staat voor: kort en krachtig bijtanken, het aanboren van je geluksgevoel en dat voor je laten werken, moeiteloos sterk zijn zonder spierkracht en vitaal ouder worden. Door een uniek systeem van Chinese meditaties en oefeningen schep je balans in je lichaamssystemen en verhoog je de stimulerende en versterkende werking van je vitale systemen. Ontdek hoe je vitaal ouder wordt en vitaal blijft tijdens deze middag.

Donderdag 22 februari in De Ontmoeting, van 14.00 – 16.00 uur. Toegang is gratis.

Kom kennismaken met Ons Platform

Internet biedt ongekende mogelijkheden, maar nog niet iedereen is ermee bekend. U kunt het gebruik van internet op uw iPad of tablet leren bij het ComputerLeerCentrum Rosmalen. U kunt ook gebruik maken van Ons Platform van KBO-Brabant en Cubigo. Dat is speciaal ontwikkeld voor ouderen zonder ervaring op internet en met drempelvrees.

KBO-Kring gemeente ‘s-Hertogenbosch organiseert, in samenwerking met KBO-Brabant, een bijeenkomst waarin Cubigo (Ons Platform) centraal staat. Deze bijeenkomst bestaat uit presentaties, demonstraties, mogelijkheid tot het stellen van vragen en zelf ervaren hoe Cubigo werkt.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 januari van 10.00 tot 12.30 uur en wordt gehouden in het kantoor van KBO-Brabant, A. Luthulilaan 10, in ’s-Hertogenbosch. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, lid of geen KBO-lid.

Hebt u altijd al eens willen zien wat het Ons-Platform voor u zou kunnen betekenen, kom dan naar deze gratis voorlichting. De zaal is open vanaf 9.30 uur.

Heeft u belangstelling? Aanmelden kan via www.kbo-brabant.nl. In de rechter kolom (iets naar beneden) vindt u een blok ‘aanmelden’. Klik op ‘aanmelden inloopbijeenkomst Ons Platform’ en vul het formulier in.

U kunt ook bellen met KBO-Brabant: 073 - 6444066.

 

Wandelen op dinsdag

Elke dinsdag. Ook als De Ontmoeting gesloten is.
5 km. wandeling. Start: 09.45 uur.
Info: Ans van Liempt, 06-41200173.
6 km. wandeling. Start: 09.30 uur.
Info: Annie van den Berg, 073-5220602.

Carnaval 2018 vier je bij HEVO

Wij nodigen u graag uit om op vrijdagmiddag 9 februari 2018 om 14.00 uur naar De Ontmoeting te komen voor een gezellig en feestelijk carnavalsfeest.

 

Onze Rosmalense tonprater Hans Eijkemans maakt zijn opwachting als “Hannus de violist bij André Rieux”.

 

 

 

 


Voor de muzikale invulling staan maar liefst twee carnavalsbands garant: de Rosmalense CC De Likkebaerden en de Herrie-menie, een 14-mans dixieland/dweilband met een fantastisch repertoire aan carnavals- en feestnummers.

 

 

Het HEVO-smartlappenkoor De Zangtoffel zal tussendoor de nodige meezingers vertolken. En vanzelfsprekend ontbreekt de Zandhazendurpse prins Josephus den Urste met adjudant en gevolg niet.

En u komt vast en zeker carnavalesk gekleed !

Omdat het aantal plaatsen in De Ontmoeting beperkt is vragen wij u wel vooraf een toegangsbewijs (incl. 1 consumptie) te kopen voor € 2,--. De kaartjes zijn verkrijgbaar tijdens openingstijden aan de bar in De Ontmoeting vanaf maandag 15 januari 2018. Maar let op: vol is vol !

De HEVO gastdames/-heren zullen ervoor zorgen dat het u aan niets ontbreekt o.a. met gratis hapjes..

Het in de afgelopen jaren gebruikelijke senioren carnaval jn De Kentering op carnavalsmaandag - in samenwerking met Trug nor Vruuger - komt te vervallen.